Mobilność Hiszpania, Estonia

Drodzy Studenci

Nasza Akademia została zakwalifikowana do realizacji złożonego projektu Erasmus+ mobilność „Hiszpania” i Estonia”

WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

W związku z tym zachęcamy do uważnego zapoznania się z przedstawionymi  niżej dokumentami, które określają zasady kwalifikacji i udziału w złożonym projekcie.

ZARZĄD

I.

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000073252

Projekt realizowany przez : Jarocką Akademię Trzeciego Wieku w Olsztynie

..…..………..……………..………………..……………………….…………………………

Harmonogram działań Biura projektu

Mobilność Hiszpania i Estonia

 • Data umieszczenia informacji na stronie JATW / Harmonogram działań i Regulamin naboru do projektu – 15 lipca 2022 r.
 • Termin zgłoszeń kandydatów do wyjazdu na mobilności – do 31 lipca 2022 r.

 • Termin zamieszczenia na stronie internetowej Akademii informacji o dokonanym przez Biuro projektu wyborze kandydatów na listę główną i rezerwową – do 10 sierpnia 2022 r.

 • Data, godzina i miejsce spotkania rekrutacyjnego na którym sporządzone zostaną dokumenty rekrutacyjne, ewaluacja i przekazana zostanie wstępna informacja o projekcie – 22 sierpnia 2022 r., godz. 11.00, mobilność Hiszpania , Estonia –  Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn ul. Jagiellońska 59

 • Data, godzina i miejsce szkolenia wstępnego / m.inn. podpisanie umów, informacja o projekcie/ – 5 września 2022 r. godz. 11.00, Hiszpania, miejsce jw.

 • Data, godzina i miejsce szkolenia wstępnego Mobilność Estonia – informacja zostanie podana ze stosownym wyprzedzeniem.

 • Data, godzina i miejsce wyjazdu na mobilność – Olsztyn, 27września 2022 r. godz. 7.30 /miejsce wyjazdu zostanie podane na szkoleniu wstępnym/. Wylot z W-wy godz. 13.30.

 • Data powrotu 04 października 2022 r.

Biuro projektu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia mobilności w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć.

Oprac. A. Postój, koordynator projektu.

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000073252

Projekt realizowany przez : Jarocką Akademię Trzeciego Wieku w Olsztynie

..…..………..……………..………………..……………………….…………………………………

II.

Regulamin i zasady

kwalifikacji do udziału w Projekcie Erasmus+

mobilność “Hiszpania i Estonia

Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie – zwana dalej Akademią – realizuje projekt Erasmus + Edukacja dorosłych.

W ramach projektu Biuro Projektu – zwane dalej Biurem, planuje dwie mobilności zagraniczne w formule „Kursy i szkolenia” do Hiszpanii / Granada/ i Estonii / Narwa/ skierowane do kadry dydaktycznej i nie dydaktycznej Akademii 60+. Każda z mobilności będzie trwała 7 dni – w tym 2 dni podróży i 5 dni u partnera przyjmującego.

Cel projektu.

Rozwój Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie w dziedzinie edukacji dorosłych i zwiększenie kompetencji jej kadry dydaktycznej i nie dydaktycznej poprzez rozwój kompetencji kluczowych; w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz rozwój kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się.

 1. Mobilność „ Hiszpania” planuje się w dniach 27 września – 04 października 2022 r. Liczba uczestników 18 osób.

Mobilność „Estonia” planuje się w maju 2023 r . Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym. Liczba uczestników 12 osób.

 1. Przedstawiciele obu grup w myśl zasad Narodowej Agencji muszą być zatrudnieni w organizacji wysyłającej lub regularnie z nią współpracować w zakresie głównych działań organizacji.

 1. Nabór do obu mobilności rozpocznie się 15 lipca a zakończy 31 lipca 2022 r.

Przystępując do naboru każdy kandydat zobowiązuje się do wypełnienia we własnym

zakresie wszystkich wymogów sanitarno – epidemiologicznych i innych wynikających z zaleceń Biura projektu i przepisów sanitarnych kraju przyjmującego.

 Każdy kandydat ma obowiązek posiadać ważny Paszport covidowy, który zostanie sprawdzony przez Biuro na spotkaniu rekrutacyjnym.

Brak Paszportu spowoduje odrzucenie kandydatury. W przypadku zmiany obowiązujących

przepisów sanitarno – epidemiologicznych w kraju uczestnik jest zobowiązany do ich stosowania.

 • Pierwszy etap rekrutacji polega na elektronicznym osobistym zgłoszeniu swojej kandydatury do projektu na adres e-mailowy Akademii z własnego adresu e-mail.

 • Zgłoszenia można dokonać tylko na jedną z powyższych mobilności.

 • Ostateczna weryfikację uczestników przeprowadzi Biuro, sporządzi listę główną i rezerwową kandydatów na mobilności.

 • Po zakończeniu rekrutacji Zarząd Akademii zatwierdzi Uchwałą kandydatów na uczestników projektu.

 • Biuro na stronie internetowej Akademii poinformuje wybranych uczestników o przejściu kwalifikacji i poda datę przybycia do siedziby Akademii celem wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej a w dalszej kolejności przeprowadzenia szkolenia wstępnego i podpisania umów na mobilność Hiszpania.

 • Termin podpisania umów z uczestnikami mobilność “Estonia” podany zostanie ze stosownym wyprzedzeniem.

Nieprzybycie kandydata w wyznaczonym terminie na spoktkanie rekrutacyjne lub szkolenie wstępne automatycznie eliminuje go z udziału w projekcie. Na jego miejsce Biuro wyznaczy inną osobę.

Obowiązki kandydata na uczestnika mobilności.

 • Elektroniczne zgłoszenie swojej kandydatury.

 • Udział w spotkaniu rekrutacyjnym i wypełnienie dokumentacji.

 • Udział w szkoleniu wstępnym i podpisanie umowy pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności,.

 • Kandydat jest zobowiązany do posiadania ważnej karty EKUZ. Karta nie obejmuje kompleksowego ubezpieczenia. Zaleca się zawarcie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia.

 • Kandydat zobowiązany jest do posiadania Paszportu covidowego / 3 dawki szczepień/.

 • Uczestnik mając na uwadze termin mobilności powinien dołożyć wszelkich starań aby w wyznaczonym terminie uczestniczyć w mobilności. Z wyjątkiem siły wyższej* wszystkie inne powody nie odbycia mobilności będą kwalifikowane z winy kandydata. Niezależnie od okoliczności po stronie kandydata spoczywa obowiązek terminowego udzielania odpowiedzi na pytania Biura, systematycznego sprawdzania poczty elektronicznej, odpowiadania na sms – y itp.

 • Po powrocie z każdej mobilności uczestnik otrzyma z UE e-mailem wezwanie do złożenia raportu w systemie Mobility Tool i musi go złożyć osobiście w terminie określonym w Umowie /dlatego ważne jest by podane do zawarcia Umowy adresy e-mail były cały czas aktywne/ . Biuro rekomenduje aby wspomniany raport sporządzić i wysłać w terminie jak najszybszym /7 dni/.

UWAGA:

Nie złożenie sprawozdania w systemie Mobility Tool w terminie skutkuje pozbawieniem Akademii równowartości 1/18 lub 1/12 / zależności od mobilności/ kwoty projektu przypadającej na jednego uczestnika. W takim przypadku Akademia wystąpi o pokrycie kosztów od uczestnika, który nie dopełnił obowiązku.

 • Przed upływem 14 dni od zakończenia danej mobilności każdy uczestnik sporządzi pisemne sprawozdanie z pobytu dla potrzeb projektu, które prześle drogą elektroniczną na adres Akademii. Sprawozdanie to musi odzwierciedlać cele projektu i nabyte kompetencje zawarte w umowie.

 • Przed upływem 14 dni od zakończenia mobilności każdy uczestnik wypełni ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez Biuro projektu.

 • Ponadto każdy uczestnik jest zobowiązany do:

– uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym zakończenie projektu,

– wykorzystania w Akademii wiedzy, którą nabył w projekcie oraz wdrażania nabytych

umiejętności i doświadczeń w praktyce.

– może zostać wezwany przez FRSE do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Kandydaci nie stosujący się do Regulaminu lub też nie wykonujący poleceń Biura projektu mogą zostać wykluczeni z projektu.

Obowiązki Biura projektu.

 1. Zamieszczenie Regulaminu naboru i Harmonogramu działań Biura na stronie internetowej Akademii.

 2. Przygotowanie dokumentacji związanej z mobilnością.

 3. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania rekrutacyjnego i szkolenia wstępnego./ informacja o kraju partnera przyjmującego, podpisanie umów, informacja o projekcie, ankiety ewaluacyjne, itp./.

 4. Prowadzenie Rejestru głównego i rezerwowego kandydatów na uczestników mobilności.

 5. Zamieszczenie listy kandydatów /lista główna i lista rezerwowa/ na stronie internetowej Akademii.

 6. Rejestracja uczestników mobilności w systemie Mobility Tool.

 7. Organizacja mobilności, wsparcie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem mobilności.

 8. Ewaluacja mobilności po wyjeździe szkoleniowym.

 9. Wydanie Certyfikatu ukończenia kursu i dokumentu Europass Mobilność.

 10. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania podsumowującego projekt.

 11. Sporządzenie Raportu końcowego wraz z załącznikami.

 12. Finansowe rozliczenie projektu.

 13. Upowszechnianie doświadczeń projektu na stronie internetowej Akademii, platformie EPALE, wydanie Biuletynu, w środkach masowego przekazu.

 14. Ubezpieczenie uczestników mobilności;

 • NNW – w podróży – obowiązek po stronie Przewoźnika

 • NNW – w trakcie pobytu – obowiązek po stronie Akademii

 • EKUZ – choroby zwykłe – nie objęte ubezpieczeniem NNW

Biuro Projektu.

Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie, sekretariat@jatw.pl

Kierownik biura – Lidia Lejszo, tel. 668 677 080, sekretariat@jatw.pl

Koordynator projektu – Andrzej Postój, postoj_andrzej@wp.pl

Oprac. A. Postój, koordynator projektu

 ZARZĄD

…………………………………………………………………………………………………………

*Siła wyższaNieprzewidywalna sytuacja wyjątkowa lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania.