STATUT JAROCKIEJ AKADEMII TRZECIEGO WIEKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę:

Jarocka Akademia Trzeciego Wieku  w Olsztynie zwana dalej w skrócie JATW.

§2

 1. Siedzibą JATW jest Olsztyn.
 2. Podstawowym terenem działalności JATW jest miasto Olsztyn. JATW może działać również na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, kraju, a także poza jego granicami.
 3. JATW współdziała z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w ramach statutowych uprawnień.

§3

JATW jest organizacją społeczną osób starszych, działającą w dziedzinie kultury, oświaty i ochrony zdrowia.

§4

 1. Działalność JATW oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw JATW może zatrudniać pracowników.
 3. Osoby pobierające z funduszu JATW wynagrodzenie, ryczałty, honoraria oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w środowisku członków stowarzyszenia nie mogą być członkami władz JATW.

§5

JATW   posiada   osobowość   prawną   i   działa   na   podstawie   przepisów   ustawy   Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

 1. JATW jest zawiązana na czas nieokreślony.
 2. JATW może należeć do związków stowarzyszeniowych.
 3. Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje Prezydent Miasta Olsztyn.

§6

 1. JATW posiada pieczęcie podłużne i okrągłą, odznakę organizacyjną oraz wydaje legitymacje członkowskie.
 2. JATW może używać wyróżniającego znaku graficznego.
 3. JATW może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy i przyznawać je zasłużonym osobom fizycznym i prawnym.

 

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§7

Celem działalności JATW jest:

 1. Prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności z zakresu kultury, sztuki, medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i technicznych.
 2. Aktywizowanie osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego.
 3. Upowszechnianie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków.
 4. Inspirowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, osób niepełnosprawnych i chorych oraz osób w innych kategoriach wiekowych.
 5. Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania więzi i kontaktów osobistych szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem.
 6. Organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla miasta, regionu i   kraju.
 7. Upowszechnianie wiedzy o Olsztynie i regionie.

§8

JATW realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, wystaw i innych zajęć.
 2. Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych.
 3. Przekazywanie młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia , doświadczeń życiowych i zawodowych nabytych przez członków.
 4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku, ze szkołami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu a także z osobami o uznanym autorytecie.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
 6. Samopomoc koleżeńską członków.
 7. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością JATW.

§9

JATW ma prawo pobierać na finansowanie swojej działalności wpisowe i składki od członków oraz przyjmować darowizny także od osób nie będących członkami. Wysokość wpisowego i składek ustala Walne Zebranie.

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie JATW dzielą się na :

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§11

 1. Członkami JATW mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca emerytem bądź rencistą a także niezatrudniona osoba po ukończeniu 55 roku życia.
 2. Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez kandydata pisemnej deklaracji według wzoru ustalonego przez Zarząd.
 3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia kandydata podejmuje Zarząd JATW.
 4. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

§13

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna bądź prawna, która uznaje cele statutowe JATW i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową bądź rzeczową. Osoba  prawna  działa poprzez  swego  przedstawiciela  będącego  osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Decyzję o nadaniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd JATW w drodze uchwały .

§14

Osobom zasłużonym dla JATW może być nadany tytuł członka honorowego .

Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu, za zgodą osoby zainteresowanej.

§ 15

Członek zwyczajny JATW ma prawo do:

 1. Wykonywania czynnego i biernego prawa wyborczego do władz JATW.
 2. Uczestniczenia w ogólnych zebraniach i zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością JATW.
 3. Brania udziału w organizowanych zajęciach.
 4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności JATW.
 5. Zapoznania się:
  1. ze sprawozdaniami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  2. projektem rocznego budżetu,
  3. protokołem z Walnego Zebrania Członków i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 6. Posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki organizacyjnej.
 7. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z rejestru członków, o wykluczeniu z JATW oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

§16

Członek zwyczajny JATW zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego działania na rzecz realizacji celów JATW.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz JATW.
 3. Wykonywania powierzonych przez władze JATW zadań.
 4. Regularnego opłacania składek.
 5. Przestrzegania zasad współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.
 6. Powiadamiania zarządu o rezygnacji z członkostwa w JATW.
 7. Zawiadamiania JATW o zmianie danych osobowych zawartych w złożonej deklaracji.

§ 17

Członek wspierający:

 1. Ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz JATW.
 2. Obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz JATW oraz przestrzegania statutu.
 3. Zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.
 4. Nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz JATW.

§18

Członek honorowy:

 1. Ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz .
 2. Obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał.
 3. Zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

§ 19

Członkostwo członka zwyczajnego JATW ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 2. Skreślenia przez Zarząd z rejestru członków z powodu:
  1. śmierci członka
  2. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu w wyniku:
  1. rażącego naruszenia zasad statutowych,
  2. nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał.
 4. Wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 20

Członkostwo członka wspierającego JATW ustaje :

 1. w następstwie utraty osobowości prawnej,
 2. w wyniku uchwały Zarządu o wykluczeniu w przypadku nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz JATW.
 3. wykluczenia   uchwałą   Zarządu   w   przypadku   rażącego   naruszenia   zasad statutowych.

§21

Członkostwo członka honorowego ustaje:

 1. przez skreślenie z rejestru z powodu śmierci członka,
 2. poprzez wykluczenie   w   przypadku    rażącego    naruszenia   zasad statutowych i wewnętrznych regulaminów lub uchwał na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu.

§22

 1. Uchwałę Zarządu określoną w § 20.3 oraz orzeczenie Sądu Koleżeńskiego o którym mowa w § 19 ust.4 doręcza się członkowi z pouczeniem o prawie odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 2. O uchwale Zarządu określonej w § 19 ust.2.2 i ust.3 można zawiadomić poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, bądź telefonicznie lub pisemnie z pouczeniem o prawie odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 28 dni od daty zawiadomienia.

 

IV. WŁADZE JATW I ICH KOMPETENCJE

§ 23

Władzami JATW są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński.

§24

 1. Kadencja organów wybieralnych trwa 3 lata. Wybory są tajne, równe, bezpośrednie i bez ograniczenia ilości kandydatów. Walne zebranie Członków może podjąć uchwałę o głosowaniu jawnym.

A . Prezes może pełnić swoją funkcję  nieprzerwanie przez dwie kolejne kadencje.

2  W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka w trakcie kadencji:

  1. w Zarządzie,
  2. w Komisji Rewizyjnej,
  3. w Sądzie Koleżeńskim,

skład osobowy wymienionych władz zostaje uzupełniony spośród członków JATW -za zgodą zainteresowanego. Uzupełnienia dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

§25

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą JATW.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§26

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. O miejscu , terminie / terminach I i II /, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 28 dni przed planowanym terminem jego zwołania, przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz informację ustną na dwóch kolejnych wykładach ogólnych,
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

§   27

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków co trzy lata.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków raz w roku.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie zwołania zebrania i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

§28

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądanie co najmniej 25 % członków JATW.
 2. Nadzwyczajne  Walne   Zebranie   Członków  może   odbywać   się   w  każdym  czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia Zarządowi stosownego żądania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju JATW.
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. Wybór  władz JATW:
  1. Zarządu do w ilości  do 12 członków,
  2. 3 członków Komisji Rewizyjnej,
  3. 3 członków Sądu Koleżeńskiego.
 4. Odwoływanie wybieralnych władz JATW.
 5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań     z  działalności  Zarządu     Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
 8. Nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego – na wniosek Zarządu.
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o skreśleniu bądź wykluczeniu z członkostwa JATW.
 10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków JATW lub jego władze.
 11. Podejmowanie  uchwał w sprawach nabywania,  zbywania i  obciążania majątku nieruchomego JATW.
 12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu JATW i przeznaczenia jego majątku.

§30

 1. Zarząd jest organem wykonawczym JATW. W skład zarządu wchodzą:
 2. Prezes i do 11 członków.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona prezesa, 2   wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
 4. Prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik tworzą prezydium Zarządu.
 5. Zarząd kieruje całokształtem działalności JATW, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. Zebraniom przewodniczy Prezes lub jeden z wiceprezesów. Posiedzenia są protokołowane.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 8. Prezydium Zarządu kieruje działalnością JATW w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu podejmując decyzje w bieżących sprawach nie cierpiących zwłoki.
 9. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Prezydium w tym prezesa lub upoważnionego jednego z wiceprezesów i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§31

Do zakresu   działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów statutowych JATW zgodnie z uchwałami Walnego zebrania Członków.
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania JATW.
 3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej.
 4. Zarządzanie  majątkiem JATW.
 5. Opracowywanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych.
 7. Powoływanie Rady Programowej,   komisji i zespołów.
 8. Powoływanie i likwidacja sekcji   zainteresowań i lektoratów.
 9. Zwoływanie i organizowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.
 10. Podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających JATW orazo wygaśnięciu członkostwa.
 11. Podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu członków z JATW.
 12. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej, finansowej i merytorycznej.
 13. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
 14. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 15. Załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz JATW.
 16. Do realizacji swych zadań Zarząd może utworzyć sekretariat Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku. Regulamin pracy Sekretariatu uchwala Zarząd.

§32

Prezes Zarządu JATW:

 1. Jednoosobowo reprezentuje JATW i Zarząd z zastrzeżeniem postanowienia § 40, pkt. 1.
 2. Kieruje działalnością JATW i pracami Zarządu.
 3. Jednoosobowo podejmuje decyzje w sprawach wydatków do kwoty 1.000,-zł /jeden tysiąc zł/,
 4. Zatrudnia pracowników i kieruje pracami sekretariatu,
 5. Proponuje kandydatów na 2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, spośród członków Zarządu za ich uprzednią zgodą
 6. Posiada decydujący głos w wypadku równości głosów podczas głosowań Zarządu.
 7. Zwołuje zebrania Zarządu i prezydium Zarządu, kieruje obradami na podstawie ustalonego porządku obrad.

§33

Komisja   Rewizyjna   składa   się   z   3   członków.   Spośród   członków,   Komisja  wybiera przewodniczącego i jego zastępcę. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§34

 1. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu, w pełni suwerennym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z którymkolwiek członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podporządkowania z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli pracy Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej w zakresie legalności , rzetelności i celowości realizowanych zadań.
 2. Przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli.
 3. Uczestniczenie przewodniczącego w zebraniach Zarządu JATW z głosem doradczym.
 4. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 5. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków oraz w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w  trybie ustalonym   statutem.

§36

 1. Sąd    Koleżeński    rozpoznaje spory pomiędzy członkami JATW dążąc    do ich polubownego załatwienia.
 2. Sąd koleżeński składa się z 3 członków. Sąd koleżeński JATW wybiera spośród członków przewodniczącego i jego zastępcę.
 3. Orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Orzeczenia Sądu koleżeńskiego zapadają w postaci:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. wykluczenia z członkostwa wskutek nieuzasadnionej odmowy realizacji orzeczenia Sądu koleżeńskiego zmierzającego do polubownego rozstrzygnięcia  sporu pomiędzy uczestnikami  sporu.
  4. umorzenia postępowania.

 

V. FUNDUSZE

§37

Majątek  JATW składa się:

 1. Ze składek członkowskich i wpisowych.
 2. Z subwencji, dotacji, darowizn i zapisów.
 3. Z majątku ruchomego i nieruchomego.
 4. Z innych dochodów niestałych.

§38

JATW nie może wykorzystywać swego majątku lub przekazywać go na warunkach preferencyjnych bądź nieodpłatnie na rzecz swoich członków lub pracowników , a także osób im bliskich w rozumieniu art.20 pkt.7 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U.96, poz.873 / a także nie może udzielać tym osobom pożyczek bądź zabezpieczać swoim majątkiem ich zobowiązań oraz dokonywać na szczególnych zasadach zakupu towarów lub usług od podmiotów gospodarczych , w których uczestniczą członkowie lub pracownicy JATW albo osoby im bliskie.

§39

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym JATW. Wpłaty gotówkowe po przekroczeniu kwoty ustalonego pogotowia kasowego winny być, niezwłocznie przekazywane na konto.
 2. JATW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 40

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu JATW w sprawie zaciągania zobowiązań  powyżej 1 tys. zł, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu JATW wymagane są podpisy dwóch członków  Zarządu działających łącznie.
 2. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego JATW podejmuje Walne Zebranie Członków.

§ 41

Rokiem sprawozdawczym jest rok obrachunkowy tj. rok kalendarzowy.

 

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE JATW

§42

Uchwalanie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu JATW przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów obecnych. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie JATW mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 26 ust.2 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

§ 43

 1. Likwidatorami   Jarockiej Akademii   Trzeciego   Wieku   są  członkowie   Zarządu   na   czele z Prezesem.
 2. W  razie  rozwiązania  stowarzyszenia  przez   Sąd,   zarządza  on jego   likwidację wyznaczając likwidatora.
 3. Koszt likwidacji pokrywa się z majątku stowarzyszenia.

 

 

ZAREJESTROWANO

w KRS- Rejestr Stowarzyszeń

14.02.2012 pod numerem

KRS:0000409010