Walne Zebranie Akademii Trzeciego Wieku 17 maja 2023 roku

Jarocka Akademia Trzeciego Wieku
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku na podstawie §27 ust. 1 Statutu zwołuje na dzień

17 maja 2023 roku

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków z następującym porządkiem obrad:
1. Wybór Prezydium oraz Komisji Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków,
2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania,
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022,
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022,
5. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2022,
6. Podjęcie Uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za rok 2022,
b) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
c) zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego,
d) udzielenia absolutorium Zarządowi,
e) zmiany do Statutu JATW w sprawie kadencyjności Prezesa.

Zebranie rozpocznie się w Sali Kameralnej MOK, Kamienica Naujacka w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3 o godz. 11:00 w pierwszym terminie oraz o godz. 11:15 w drugim terminie.

Za Zarząd
Prezes
Elżbieta Oklińska