Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków 24.042024r

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków 24.04.2024 r.
Dnia 24 kwietnia 2024 roku w Sali Kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków JATW za rok 2023.
Otwarcia Walnego Zebrania i powitania członków JATW dokonała Pani Elżbieta
Oklińska – Prezes Zarządu JATW.
Zgodnie z porządkiem obrad Walne Zebranie Członków dokonało wyboru
Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza oraz Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i
Wniosków.
Zapoznano zebranych z następującymi Sprawozdaniami:
– z działalności Zarządu JATW za rok 2023, finansowym wraz z przeznaczeniem
dodatniego wyniku finansowego za rok 2023 na działalność statutową 2024,
– Komisji Rewizyjnej,
– Sądu Koleżeńskiego.
Po zapoznaniu się ze wszystkimi Sprawozdaniami i dyskusją Przewodnicząca
Zebrania poprosiła o odczytanie Protokołu przez Komisję Uchwał i Wniosków, a
następnie przeprowadzenie głosowania nad kolejnymi Uchwałami.
Podjęto Uchwały w sprawie:
– Nr 1/WZCz/2024 r. wyboru Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza,
– Nr 2/WZCz/2024 r. zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków,
-Nr 3/WZCz/2024r. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu,
sprawozdania finansowego JATW za rok 2023 oraz przeznaczenia dodatniego
wyniku finansowego na działalność statutową 2024 roku,
– Nr 4/WZCz/2024 r. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023,
– Nr 5/WZCz/2024 r. udzielenia absolutorium dla Zarządu,
– Nr 6/WZCz/2024 r. zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
Po przegłosowaniu wszystkich uchwał, które przyjęto jednogłośnie i wyczerpaniu
tematów Przewodnicząca Zebrania zakończyła Walne Zebranie Sprawozdawcze
Członków JATW i podziękowała wszystkim za przybycie i zaangażowanie.
Podziękowała również za owocną pracę całemu Zarządowi i życzyła wielu sukcesów
i radości ze wspólnego uczestniczenia w pracy JATW.
Również Pani Prezes złożyła gorące podziękowania wszystkim członkom JATW za
liczne przybycie i aktywny udział w Walnym Zebraniu.