regulamin projektu

W nawiązaniu do informacji dotyczącej realizacji projektu „Na naukę nigdy nie jest za późno” publikujemy regulamin;

 Numer projektu; 2020-1-PL01-KA104-078388

Tytuł projektu; Na naukę nigdy nie jest za późno.

Projekt realizowany przez; Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie

……………………………………………………………………………………………………………………….

Regulamin i zasady

kwalifikacji do udziału w Projekcie

Zasady ogólne określone przez FRSE :

 1. Równość szans – kobiety, mężczyźni (bez ograniczenia wieku) i osoby niepełnosprawne.

 2. Osoby posiadające wpływ na działalność edukacyjną w Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie.

 3. Osoby posługujące się pocztą elektroniczną w stopniu co najmniej dobrym i posiadające aktywne, indywidualne adresy e-mail.

Zasady dodatkowe ustalone przez Zarząd JATW w Olsztynie.

 1. Do projektu kwalifikowani będą:

 • kadra JATW w Olsztynie,

 • szczególnie wyróżniający się i aktywni liderzy kół zainteresowań JATW w Olsztynie,

 • zaleca się udział osób niepełnosprawnych (Orzeczenie o niepełnosprawności i grupie inwalidzkiej),

 • inne wyróżniające się osoby – członkowie akademii mający wpływ na edukację nieformalną w akademii o stażu członkowskim co najmniej 3 letnim.

 1. Nabór do projektu rozpocznie się 15 stycznia 2021 r. a zakończy 15 lutego 2021 r. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności Biuro projektu może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia naboru do projektu.

 • Biuro projektu założy i będzie prowadzić Rejestr główny i Rejestr rezerwowy kandydatów na udział w projekcie.

 1. Po zakończeniu rekrutacji Zarząd zatwierdzi Uchwałą kandydatów na uczestników projektu. Każda zmiana kandydata na uczestnika projektu wymaga akceptacji Zarządu.

 2. Kandydat wypełnieni wymagane dokumenty rekrutacyjne przygotowane przez Biuro projektu.

 3. Zatwierdzone przez Zarząd listy kandydatów /lista główna i lista rezerwowa/ zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii.

 4. Na 10 dni przed poszczególnymi mobilnościami na stronie internetowej Akademii zostanie zamieszczona ostateczna lista uczestników projektu.

 5. Kandydat jest zobowiązany do posiadania ważnej Karty EKUZ.

 6. Zakwalifikowany do projektu kandydat może brać udział w więcej niż jednej mobilności.

 7. Kandydaci nie stosujący się do Regulaminu i jego Zasad lub też nie wykonujący poleceń Biura projektu mogą zostać wykluczeni z projektu.

Planowane mobilności:

Projekt przewiduje trzy mobilności w formie job shadowing, w Poniewieżu – Litwa, Berlinie – Niemcy i Wiedniu – Austria, łącznie dla 24 osób. Każda mobilność to 6 dniowy wyjazd 8 osobowej grupy uczestników : 4 dni u partnera zagranicznego i 2 dni dojazd i powrót.

 1. Poniewież, 12-17.05.2021 r.

 2. Berlin, 16-21.06.2021 r.

 3. Wiedeń, 08-13.09.2021 r.

Regulamin i zasady kwalifikacji do udziału w Projekcie dotyczą wszystkich mobilności w projekcie.

Uczestnicy zostaną ubezpieczeni od :

NNW – w podróży – obowiązek po stronie Przewoźnika

NNW – w trakcie pobytu – obowiązek po stronie JATW Olsztyn

EKUZ – choroby zwykłe – nie objęte ubezpieczeniem NNW

Obowiązki Biura projektu i uczestników:

 1. Udział w szkoleniu wstępnym.

 2. Każdy zakwalifikowany do projektu uczestnik ma obowiązek systematycznego monitorowania swojej poczty elektronicznej, odpowiadania w wyznaczonym terminie na wiadomości e-mailowe, sms-owe i odpowiadania na nie odebrane połączenia od Biura projektu.

 3. Podpisanie Umowy na udział w Projekcie z każdym uczestnikiem na każdą mobilność oddzielnie – Biuro Projektu.

 4. Zarejestrowanie Umowy w systemie Mobility Tool – w ciągu 3 dni od daty podpisania – Biuro Projektu.

 5. Organizacja poszczególnych mobilności (wyjazdów) – Biuro Projektu.

 6. Po powrocie z każdej mobilności uczestnik otrzyma z UE mailem wezwanie do złożenia raportu w systemie Mobility Tool i musi go złożyć osobiście w terminie określonym w Umowie (dlatego ważne jest by podane do zawarcia Umowy adresy e-mail były aktywne) .

 7. Przed upływem 14 dni od zakończenia danej mobilności każdy uczestnik sporządzi pisemne sprawozdanie z pobytu dla potrzeb projektu. Sprawozdanie to musi odzwierciedlać cele projektu i nabyte kompetencje zawarte w umowie.

 8. Przed upływem 14 dni od zakończenia danej mobilności każdy uczestnik wypełni ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez Biuro Projektu.

UWAGA:

Nie złożenie sprawozdania do systemu Mobility Tool w terminie skutkuje pozbawieniem Akademii równowartości 1/8 wartości danej mobilności za każdego uczestnika, który nie złożył sprawozdania. W takim przypadku JATW wystąpi o pokrycie kosztów przez uczestnika, który nie dopełnił obowiązku.

 1. Ponadto każdy uczestnik jest zobowiązany do:

– uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym zakończenie projektu,

– wykorzystania w Akademii wiedzy, którą nabył w projekcie oraz wdrażania nabytych umiejętności i doświadczenia w praktyce ( koła zainteresowań) a także przeprowadzi krótki wykład dla słuchaczy nt. job shadowing w którym uczestniczył zakładając, że będzie taka możliwość.

– może zostać wezwany przez FRSE do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

 1. Biuro projektu po odbytych mobilnościach a przed zakończeniem projektu / w zależności czy zaistnieje taka możliwość/ przeprowadzi ewaluację projektu wśród słuchaczy Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie.

 2. Każdy uczestnik otrzyma dokument Europass Mobilność.

 3. Zatwierdzony przez Zarząd Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej JATW.

 4. Biuro Projektu będzie upowszechniało doświadczenia z Projektu na stronie www.jatw.pl, prasie i planuje wydać specjalny Biuletyn.
  Oprac. A. Postój, koordynator projektu

                                                                  ZARZĄD