Walne Zebranie Sprawozdawcze 24 kwietnia 2024 roku

Jarocka Akademia Trzeciego Wieku
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku na podstawie §27 ust. 1
Statutu zwołuje na dzień

24 kwietnia 2024 roku

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków z następującym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków,
2. Wybór Prezydium (Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza) oraz
Komisji Uchwał i Wniosków,

3. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania,
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 01.01.2023
do 31.12.2023r. oraz przedstawienie sprawozdania finansowego
za 2023 rok,
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023,

6. Dyskusja nad sprawozdaniami,
7. Podjęcie Uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
d) udzielenia absolutorium Zarządowi.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie i zamknięcie Zebrania.

Zebranie rozpocznie się w Sali Kameralnej MOK, Kamienica
Naujacka w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3 o godz. 11:00
w pierwszym terminie oraz o godz. 11:15 w drugim terminie.
Za Zarząd
Prezes
Elżbieta Oklińska