MOBILNOŚĆ ESTONIA

Nr projektu:  2022-1-PL01-KA122-ADU-000073252

 

Projekt realizowany przez : Jarocką Akademię Trzeciego Wieku w Olsztynie 

..…..………..……………..………………..……………………….…………………………………

 

Regulamin i zasady

kwalifikacji do udziału w Projekcie Erasmus+

mobilność “Estonia

                                                                            

 

Nabór II – dodatkowy

 

Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie – zwana dalej Akademią –  realizuje projekt Erasmus + Edukacja dorosłych. 

 

W ramach projektu Biuro Projektu – zwane dalej Biurem, planuje mobilność zagraniczną w formule „Kursy i szkolenia” do Estonii / Tallin, Narva/  skierowane do kadry nie dydaktycznej Akademii. Mobilności będzie trwała 7 dni – w tym 2 dni podróży i 5 dni u partnera przyjmującego.

 

Cel projektu. 

 Rozwój Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie w dziedzinie edukacji dorosłych i zwiększenie kompetencji kadry nie dydaktycznej poprzez  rozwój kompetencji kluczowych; w zakresie rozumienia i tworzenia informacji /Technologie Informacyjno – Komunikacyjne/ i podnoszenia kompetencji kluczowych..

 

 1. Mobilność „ Estonia”  planuję się w dniach 02 – 08. 07.2023 r  Liczba uczestników 12. 
 2. Do udziału w mobilności uprawnione są dorosłe osoby uczące się i będące członkami Jarockiej Akademii Trzeciego Wielu w Olsztynie;

 

A/. Osoby w wieku 60+ biorące udział w zajęciach poprawiających umiejętności podstawowe, w tym cyfrowe i inne kompetencje kluczowe.

B/. Osoby z niepełnosprawnościami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, mające potrzebę rozwijania swoich kompetencji kluczowych, a zwłaszcza umiejętności podstawowych.  

C/. Osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, ekonomicznej, społecznej, z mniejszymi szansami, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niewystarczających kompetencji kluczowych, a zwłaszcza umiejętności podstawowych.

  Kompetencje kluczowe: 

— kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

— kompetencje cyfrowe, 4.6.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 189/7, 

— kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, 

— kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Umiejętności podstawowe;

 • korzystanie z nowych technologii – umiejętności cyfrowe.
 1. Nabór   rozpocznie się 15 maja a zakończy 20 maja 2023 r. godz. 15.00 

 

 • Pierwszy etap rekrutacji  polega na elektronicznym / z własnego adresu poczty elektronicznej/ osobistym zgłoszeniu swojej kandydatury do projektu na adres e-mailowy Akademii  / imię i nazwisko, pesel,  dokładny adres zamieszkania, nr i  datę ważności karty EKUZ, serię ę nr dokumentu tożsamości i datę ważności/, 


 • Z rekrutacji wyłączone są osoby, które brały udział w mobilności Hiszpania w 2022 r. i mobilności Estonia organizowanej przez Federację UTW WiM w 2023 r.


 •  Ostateczna weryfikację uczestników przeprowadzi Biuro, Stworzy listę główną i rezerwową kandydatów na mobilnośći.


 • Po zakończeniu rekrutacji Zarząd Akademii zatwierdzi Uchwałą kandydatów na uczestników projektu. Listę uczestników przedłoży Biuro projektu.

 

 • Biuro projektu na stronie internetowej Akademii do dnia 24 maja 2023 r. poinformuje wybranych uczestników o przejściu kwalifikacji /lista główna i rezerwowa/. Datę sporządzenia kompletu dokumentacji przez kandydatów na mobilność i szkolenie przed wyjazdem wyznacza się na 29maja 2023 r. godz. 10.30 w OSW Olsztyn. Nr sali zostanie podany na wykładzie w dniu 24 maja.

 

 • Na szkolenie zaproszone zostaną 2 osoby z listy rezerwowej, ktore wypełnią tylko dokumentację rekrutacyjną bez podpisywania umów. 

 

Nieprzybycie kandydata w wyznaczonym terminie na  szkolenie  automatycznie eliminuje go z udziału w projekcie. Na jego miejsce Biuro wyznaczy inną osobę z listy rezerwowej..

 

Obowiązki kandydata na uczestnika mobilności.

 

 • Elektroniczne zgłoszenie swojej kandydatury.
 • Udział w szkoleniu, wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej i podpisanie umowy pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności,.
 • Kandydat jest zobowiązany do posiadania ważnej karty EKUZ. Karta nie obejmuje kompleksowego ubezpieczenia. Zaleca się zawarcie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia.
 • Uczestnik mając na uwadze termin mobilności powinien dołożyć wszelkich starań aby w wyznaczonym terminie uczestniczyć w mobilności. Z wyjątkiem siły wyższej* wszystkie inne powody nie odbycia mobilności będą kwalifikowane z winy kandydata. Niezależnie od okoliczności po stronie kandydata spoczywa obowiązek terminowego udzielania odpowiedzi na pytania Biura, odpowiadania na sms – y itp.
 • Po powrocie z każdej mobilności uczestnik otrzyma z UE e-mailem wezwanie do złożenia raportu w systemie Beneficiary Module i musi go złożyć  osobiście   w terminie określonym w Umowie /dlatego ważne jest by podane do zawarcia Umowy adresy e-mail były cały czas aktywne/ .  Biuro rekomenduje aby wspomniany raport sporządzić i wysłać w terminie jak najszybszym /7 dni/.

UWAGA

Nie złożenie sprawozdania w systemie BM w terminie skutkuje pozbawieniem Akademii równowartości   kwoty projektu przypadającej na jednego uczestnika. W takim przypadku Akademia wystąpi o pokrycie kosztów od uczestnika, który nie dopełnił obowiązku.

 • Przed upływem 14 dni od zakończenia danej mobilności każdy uczestnik sporządzi pisemne sprawozdanie z pobytu dla potrzeb projektu / wydanie biuletynu/, które prześle drogą elektroniczną na adres koordynatora projektu postoj_andrzej@wp.pl . Sprawozdanie to musi odzwierciedlać cele projektu i nabyte kompetencje.
 • Ponadto każdy uczestnik jest zobowiązany do:

      – uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym  zakończenie projektu,

– wykorzystania w Akademii wiedzy, którą nabył w projekcie oraz wdrażania  nabytych  

  umiejętności i doświadczeń w praktyce.

– może zostać wezwany przez  FRSE do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

 

     Kandydaci nie stosujący się do  Regulaminu  lub też nie wykonujący poleceń Biura projektu  mogą  zostać wykluczeni z projektu. 

 

Obowiązki Biura projektu.

 

 1. Zamieszczenie Regulaminu naboru i Harmonogramu działań Biura na stronie internetowej Akademii.
 2. Przygotowanie dokumentacji związanej z mobilnością.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia / informacja o kraju partnera przyjmującego, podpisanie umów, informacja o projekcie, ankiety ewaluacyjne, itp./.
 4. Zamieszczenie listy kandydatów /lista główna i lista rezerwowa/ na stronie internetowej Akademii.
 5. Rejestracja uczestników  mobilności w systemie BM.
 6. Organizacja mobilności, wsparcie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem mobilności.
 7. Ewaluacja mobilności po wyjeździe szkoleniowym.
 8. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania podsumowującego projekt.
 9. Sporządzenie Raportu końcowego wraz z załącznikami.
 10. Finansowe rozliczenie projektu.
 11. Upowszechnianie doświadczeń projektu na stronie internetowej Akademii, platformie EPALE, wydanie Biuletynu, w środkach masowego przekazu.
 12. Ubezpieczenie uczestników mobilności;
 • NNW – w podróży – obowiązek po stronie Przewoźnika
 • NNW – w trakcie pobytu – obowiązek po stronie Akademii
 • EKUZ – choroby zwykłe – nie objęte ubezpieczeniem NNW

 

Biuro Projektu.

 

Kierownik biura – Elżbieta Oklińska,     tel. 668 695 040,           sekretariat@jatw.pl 

Koordynator projektu – Andrzej Postój, tel. 531 – 551 – 161,     postoj_andrzej@wp.pl  

 

Oprac. A. Postój, koordynator projektu

 

                                                                                    

…………………………………………………………………………………………………………

*Siła wyższaNieprzewidywalna sytuacja wyjątkowa lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania.